ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พิมพ์ อีเมล

ปรัชญา - เป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ทางด้านการเกษตร และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สนับสนุนตามนโยบายของสถาบันตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปณิธาน - มีความมุ่งมั่นความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งทางด้านการวิจัยการบริการวิชาการ เผยแพร่สู่สังคมท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ - วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูง ใส่ใจบริการ สนับสนุนงานบริหารสืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม