ประวัติความเป็นมาของสถานีวิจัยดอยปุย พิมพ์ อีเมล
พ.ศ. 2506 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำบนภูเขาขึ้น โดยเริ่มจากงานที่ "ห้วยคอกม้า" ดอยปุย จ.เชียงใหม่

พ.ศ. 2507 รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำขึ้น และคณะกรรมการได้แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์เทียม คมกฤส คณบดีคณะวนศาสตร์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ โดยเลือกพื้นที่ดำเนินการบริหารลุ่มน้ำห้วยแม่ไนเป็นลุ่มน้ำตัวอย่างการ ดำเนินงานจัดการลุ่มน้ำ

พ.ศ. 2508

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์อรรถ บุญนิธี และศาสตราจารย์ปวิณ ปุณศรี ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านพืชเน้นเกี่ยวกับไม้ผลยืนต้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นพืชที่มีคุณสมบัติทดแทนไม้ป่าในแง่ของการอนุรักษ์ ต้นน้ำลำธารได้ โดยใช้ชื่อโครงการว่า "โครงการศึกษาไม้ผล" ในโครงการจัดการลุ่มน้ำห้วยแม่ไน จ.เชียงใหม่ ทำการทดลองปลูกพันธุ์ไม้ผลเมืองหนาว เพื่อประโยชน์ในการหาทางส่งเสริมให้ชาวเขาได้ปลูกเป็นอาชีพ


free betting tips uk oddslot.co.uk professional betting picks uk

พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช เสด็จฯ ไปเยี่ยมหมู่บ้านชาวเขาและได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาท ซื้อสวนผลไม้ และใช้ชื่อว่า "สวนสองแสน" สืบมาจนปัจจุบัน

สถานี...

อ่านเพิ่มเติม...
 
แผนที่การเดินทางมายังสถานีวิจัยดอยปุย พิมพ์ อีเมล

แผนที่การเดินทางมายังสถานีวิจัยดอยปุย

ภาพแผนที่การเดินทางมายังสถานีวิจัยดอยปุยดู สถานีวิจัยดอยปุย ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 
โครงสร้างการบริหาร พิมพ์ อีเมล

ภาพแผนภูมิโครงสร้างการบริหารภายในสถานีวิจัยดอยปุย

ภาพแผนภูมิโครงสร้างการบริหารภายในสถานีวิจัยดอยปุย

today free football betting tips uk oddslot.co.uk today football accumulator predictions uk
 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พิมพ์ อีเมล

ปรัชญา - เป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ทางด้านการเกษตร และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สนับสนุนตามนโยบายของสถาบันตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปณิธาน - มีความมุ่งมั่นความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งทางด้านการวิจัยการบริการวิชาการ เผยแพร่สู่สังคมท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ - วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูง ใส่ใจบริการ สนับสนุนงานบริหารสืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 
ปฎิทินผลผลิต พิมพ์ อีเมล

ปฎิทินผลผลิต

ภาพปฎิทินผลผลิต

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 2